Zesummesetzung vum ComitéPräsident:
PIERRE Jean-Marc
Vize-Präsidentin:
EISCHEN Nicole
Sekretärin:
REUTER Carole
Keesier:
JORDAO Daniel


Memberen:
DI BELLO-RISCH Régine

HARTZ Martine

MATHES Tom

SCHOLER Marie-France

SEYWERT Claude

THOMA Jeff


Gruppechefs:
MULLER Anne

EMMER Sandra